การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

โรงเรียนโนนจานวิทยาไ

Read more

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more