การประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ของโรงเรียนโนนจานวิทยา

*แบบรายงานจะอัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที