กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more

โรงเรียนโนนจานวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ศรีนครเตาเกมส์” ประจำปี 2565

ด้วยตามที่กลุ่มเครือ

Read more