ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโดยสังเขป

โรงเรียนโนนจานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2487 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษาต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ชาวบ้านในหมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเตาจึงได้บริจาคที่ดินประมาณ 4 ไร่ สร้างโรงเรียนหลังแรกขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2487 ทางอำเภอได้สั่งให้นายถวัลย์ ระจิหังโส สารวัตรศึกษาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยนายประเทือง ศรีเกษ ครูใหญ่วัดบ้านเมืองเตา นายวิมลศรี ทองสมบูรณ์ ครูใหญ่บ้านหนองแสง นายสุนทร กนนะ ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านโนนบ่อ นายเลื่อม ลีหล้าน้อย ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนจาน ให้นายแสวง จันทร์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายประสาท ไชยสงคราม เป็นครูผู้สอน ขณะนั้นมีนักเรียนชาย – หญิง รวมกัน 76 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น. และต่อมาวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2517 ทางราชการได้มาปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรให้ตามแบบ ป.1ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน กว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร และเมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2517 ทางราชการได้ปลูกสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2550 ได้เกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ และบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง ขณะนั้นมีนายเกศ วิเศษรินทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาโรเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนทดแทนในปีงบประมาณ 2551 เป็นอาคารเรียบแบบ สปช.105/29 จำนวน 10 ห้องเรียนและงบก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.601/29 จำนวน 2 หลัง ต่อมานายเกศ วิเศษรินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ย้ายและแต่งตั้งนายไพฑูรย์ บัวชิด มาดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

- ปี พ.ศ. 2555 ได้ซื้อที่ดินจากนายแสวง บุญหมั่น จำนวน 2 งาน 6 ตารางวา จึงทำให้โรงเรียนมีพื้นที่รวมทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา
- ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ย้ายและแต่งตั้ง นายสมพร แข็งพิลา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน


ตราประจำโรงเรียน

ออกแบบโดย นายวัชรินทร์ ประชุมวรรณ
ออกแบบเมื่อปี 2562

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนโนนจานวิทยา

เพลงมาร์ชโรงเรียนโนนจานวิทยา