โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ “คนไทยมีงานทำ”

📣 โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ “คนไทยมีงานทำ” และขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถค้นหาตำแหน่งงาน ได้ที่ “ไทยมีงานทำ”

“งานภาครัฐ” เป็นการจ้างงานของหน่วยงานรัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของตัวเอง

“งานทั่วไป” ครอบคลุมการจ้างงานจํานวนมากจากภาคเอกชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของตัวเอง

“งานจากบริษัทจัดหางาน” ครอบคลุมการจ้างงานจำนวนมากจากบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับกรมการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานที่ตรงกับความต้องการ และความสามารถของตัวเอง

ที่อยู่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ : https://thaimengaantam.doe.go.th/

โรงเรียนโนนจานวิทยา-ไทยมีงานทำ