กิจกรรมวันดอกจานบาน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ(วันดอกจานบาน) เพื่อมอบประกาศนียบัตร และเป็นการแสดงความยินดี แด่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน โดยมีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษา กสศ. และมอบเงินออมทรัพย์คืนแก่นักเรียน โดยมีนายสมพร แข็งพิลา ประธานในพิธีเป็นผู้มอบในกิจกรรมดังกล่าว

ในนามโรงเรียนโนนจานวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/kgE9vSwmMZNvmb6U9