กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more

นักเรียนได้รับรางวัล “ระดับทอง” การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more

ร่วมส่งแรงใจนักเรียนตัวแทนแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ระดับชาติ” ครั้งที่ 70

นักเรียนโรงเรียนโนนจ

Read more