การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

โรงเรียนโนนจานวิทยาได้รับเกียรติเป็นเจ้าของสถานที่เพื่อดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA) โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประธานในพิธีเปิด และนายวุฒินันทร์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรร่วมกันทั้งสองท่าน มีคณะครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่ม: https://photos.app.goo.gl/NC571TC3E9ix79a26