ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/65

โรงเรียนโนนจานวิทยา ได้กำหนดให้มีการประเมินพัฒนาระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 และสอบวัดผลปลายภาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 3 – 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 และได้กำหนดตารางสอบดังนี้