รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทย หยุดภัยยาสพติด" โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงภัยยาเสพติด ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างพื้นที่เชิงบวก ผ่านกิจกรรม การแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่าง ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด "Run Against Drugs 2023" ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ หรือหอฝิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สำหรับในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำพลังมวลชนทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดในรูปแบบออนไลน์ และเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยของภาครัฐที่มุ่งมั่นแก้ไขขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ผ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ การเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการต่อต้าน ยาเสพติดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทเสียสละ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไปการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน และเพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ขอเชิญชวนร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 มาร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"