กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

โรงเรียนโนนจานวิทยา ได้เห็นความสำคัญถึงภัยยาเสพติดที่มีต่อนักเรียน บุคลากร และประชาชน อีกทั้งเนื่องในวาระวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023 จึงได้ดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2566 โดยมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในสังคมไทย วิทยากรโดย นายสมพร แข็งพิลา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด และการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชมเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ภายใต้ข้อความ "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

แจ้งเบาะแสยาเสพติด: สายด่วน ป.ป.ส. 1386

ภายกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/h4JjNgYkTK1rmQub6