การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

โรงเรียนโนนจานวิทยาไ

Read more

โรงเรียนโนนจานวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ศรีนครเตาเกมส์” ประจำปี 2565

ด้วยตามที่กลุ่มเครือ

Read more