กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐาน สำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงพัชรมัย ไชยสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และคณะทำงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/e84nh83kRhL3wUb57