โรงเรียนโนนจานวิทยาขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พาวินี ช่อรักษ์ ได้รับรางวัล”ผลงานระดับดีเยี่ยม”(Best Practice) สพป.มค. 2

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู พาวินี ช่อรักษ์ เจ้าของผลงาน "การแก้ไขปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยา โดยใช้ 6 Steps Phonics" และ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานที่มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม การแข่งขันการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ(Best Practice) สื่อและนวัตกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21