ขอแสดงความยินดีกับคุณครู 3 ท่าน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “แบบอย่างคุรุชน คนคุณธรรม”

โรงเรียนโนนจานวิทยาขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอรอนงค์ จันทร์พิพัฒน์, คุณครูจุฬาลักษณ์ ศรีบัวบาล และคุณครูนฤมล ชื่นประโคน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "แบบอย่างคุรุชน คนคุณธรรม ในกิจกรรม "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา