การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA)

โรงเรียนโนนจานวิทยาขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA) โดยมีผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา เป็นประธานกรรมการ, ผู้อำนวยการสุนันท์ พลอาษา กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) และคุณครูประจักษ์ ภูมิศรีจันทร์ กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะครูโรงเรียนโนนจานวิทยา และโรงเรียนบ้านค่ายนู่นโนนแคน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/UcmwLtL3qKifkg8Q7