โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโนนจานวิทยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเม็กดำ โดยเป็นโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2563 มีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมเป็นตัวแทน จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้