ศึกษาดูงานโรงเรียนจิตศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองแสน

ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะครูโรงเรียนโนนจานวิทยา/โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยการ PLC เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมจิตศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในระดับจิต โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/vsaPz1XRn9AMX8wE8