กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา ควบรวมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโนนจานวิทยา โดยมี นายสมพร แข็งพิลา เป็นผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายบวร พิมพ์แพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟ และได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน ผอ.ยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น ผู้นำทีมกิจกรรมรอบกองไฟ ขอขอบคุณ ท่านผอ.สุนันท์ พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบากที่อนุญาตให้ นายณัฐพล แสงภารา และ นายสันติ กลีบบัว และขอขอบคุณท่าน ผอ.ณัฐพล บำรุงเกตุอุดม ที่อนุญาตให้ นายวัชรพล พิราลัย ร่วมนำทีมสันทนาการกิจกรรมรอบกองไฟ ในการเข้าค่าย กิจกรรมนี้ได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขอขอบคุณ คณะครู บุคคลากรโรงเรียนโนนจานวิทยา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการบวงสรวงถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเข้าฐานผจญภัย และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อฝึกกำลังใจ และร่างกาย ให้เป็นตามที่หลักสูตรการศึกษาได้กำหนด และให้ผู้เรียนได้มีความพร้อม เป็นพลเมืองที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/x5cSV3mr4MYSWReMA