โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางอรอนงค์ จันทร์พิพัฒน์ ได้รับรางวัล”ชมเชย”(Best Practice) สพป.มค. 2

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการประกวด วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้สอนภาษาไทย โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นั้น นางอรอนงค์ จันทร์พิพัฒน์ ได้รับรางวัล”ชมเชย”(Best Practice) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565