กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564

29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนโนนจานวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้

  1. แข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว
  2. แข่งขันการอ่านบทร้อยกรอง
  3. แข่งขันคัดลายมือ
  4. แข่งขันวาดภาพระบายสี

โดยนักเรียนร่วมตอบคำถาม คณะกรรมการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้ตัดสิน มีของรางวัลต่างๆ มากมายมอบแก่นักเรียน