o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

7.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

8.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

11.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

12.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

13.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

14.พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

15.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

16.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

17.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ(ฉ.2) พ.ศ.2561

18.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

19.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

20.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2554

21.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

22.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

23.คำสั่ง สพฐ ที่ 1499/2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

24.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง
รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

25.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
สำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559

26.แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553

27.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

28.ประกาศ สพฐ. การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

29.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

30.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2561