โรงเรียนรับการนิเทศห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกระตุ้นการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพผู้เรียน

ในการนี้โรงเรียนโนนจานวิทยาได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการชุดที่ 7 ซึ่ง ประกอบด้วย นายสมพร แข็งพิลา ผอ.โรงเรียนโนนจานวิทยา, นายสุนันท์ พลอาษา ผอ.โรงเรียนบ้านสระบาก, นางสาววันวิสาข์ ศรีภูมิ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองระเวียง, นายณัฐพล บำรุงเกตูอุดม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว และ นางกิตติภูมิ สาชะรุง ศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ทางโรงเรียนโนนจานวิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความรู้ และข้อชี้แนะต่างๆ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/PWmYBbJi79sPpRJD6