โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี”

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ด้านเทคโนโลยีจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน่าวิตก ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ให้รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จักลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งทีดีงาม รู้จักหน้าที่ตนเอง นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนโนนจานวิทยาและโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคนจึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีท่านผู้ปกครองได้จัดทำโรงทาน ดังต่อไปนี้ (1)คุณแม่ วรัญญา นามทัศ ทำโรงทานบัวโป่ง (2)นางวิไล วงษ์มา ทำโรงทานชาไทยมะนาว เก๊กฮวยมะนาว ลูกชิ้นทอด เกี้ยวทอด ไก่ป๊อบ (3)ผู้ปกครอง ด.ญ.กมลลักษณ์ แสงวิเศษ(ม.1) ทำโรงทานน้ำหวาน (4)คุณหนูนิต และคุณหนูคล้าย ผู้ปกครอง ด.ช.วรายุทธ บุญหมั่น(ม.1) ทำโรงทานไอศกรีม เป็นต้น

อีกทั้งในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายผจญ พลรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนค่ายนุ่นโนนแคน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนยายเฮ้า

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/FFXpoipPEFDQ86BF8