เข้าร่วมค่ายคุณธรรมนักเรียน สพฐ. คืนคนดีสู่สังคม

โรงเรียนโนนจานวิทยา และโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน เข้าคุณธรรม สพฐ. คืนคนดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ขอผู้เรียน สร้างทีมงานนักเรียนให้เป็นผู้นำในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนบ้านขามเรียน