เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่บ้านกางกี่

เนื่องด้วยการดำเนินการขุดลอกหนองกี่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนั้น เพื่อป้องกันการพังทลายของคันดิน ทางที่ทำการกำนันตำบลเมืองเตา จึงหาแนวทางป้องกันโดยการปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ อีกทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางโรงเรียนโนนจานวิทยาจึงนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/NRGuNaxcDXFcm7qP8