เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน To Be Number One รพ.สต.บ้านโนนจาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจาน มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน To Be Number One โดยขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการผลักดันนโยบายจนถึงระดับการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม ทางโรงเรียนโนนจานวิทยา จึงนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมนักเรียน และสร้างความรู้ความเข้าใจ ถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน