กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน นำโดยผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา ประธานในพิธี กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูผู้สั่งสอนศิษย์ ความรู้ที่มาจากการทอดโดยบุคคลเป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญที่อาจไม่สามารถถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้ ครูจึงเปรียบเสมือนพ่อและแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ผู้ที่ประสบความสำเร็จได้เป็นเพราะมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญา และชี้ทางสว่างให้กับชีวิต นับเป็นการจัดการ เรียน รู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน ให้คงอยู่สืบไป

ภาพกิจกรรม - https://photos.app.goo.gl/1nUvMcnRwcr8wnhb9