กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ให้กำเนิด มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การตั้งศาลตายายประจำโรงเรียน เนื่องจากได้รับความเสียหายจากพายุ กิจกรรมทำบุญตักบาตร การมอบทุนการศึกษา เป็นต้น