การประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน นำโดยผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสถานที่การประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 2 และสานสัมพันธ์กันภายในกลุ่มฯ โดยมีบุคลากรโรงเรียนโนนจานวิทยาเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน