กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโนนจานวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโนนจานวิทยา โดยมี นายสมพร แข็งพิลา เป็นผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้ได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2564 ขอขอบคุณ คณะครู บุคคลากรโรงเรียนโนนจานวิทยา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้