โครงการเยวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ดำเนินโครงการกองทุนสุขภาพตำบลเมืองเตา ประจำปี 2563 โดยโครงการเยวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดเป็นโครงการภายใต้โครงการดังกล่าว และร่วมมือกันกับโรงเรียนโนนจานวิทยาจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีวิทยาการจากสถานีตำรวจภูธรราษฎร์เจริญ และมีนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม