วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายบดินทร ศรีชัย รองนายก อบจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้จัดขึ้นนั้น ทางโรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ นำคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 และ 4 - 5 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ ภายใต้คำขัวญวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”