กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา นายสมพร แข็งพิลา คณะครู และบุคคลากร ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดบ้านผักสั่ง วัดบ้านโนนยูง วัดบ้านโนนยาง วัดศรียางน้อย วัดป่าน้ำอ้อม และวัดบ้านน้ำอ้อม อีกทั้งได้นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา เข้าประกอบพิธี ณ วัดบ้านโนนจาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความศรัทธา และรักษาประเพณีอันดีงานของไทย สืบต่อไป