การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา นายสมพร แข็งพิลา คณะครู และบุคคลากร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนจานวิทยา โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้ “การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)” เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 มีการจัดจุดตรวจคัดกรอง ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย และกำหนดจุดการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม