กีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดกีฬากลุ่มฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา และกีฬาประเภทอื่น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง โรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพร แข็งพิลา นำทัพนักกีฬา ระดับชั้น อนุบาล 2 - 3, ประถม 4 - 6 และมัธยม 1 - 3 เข้ากีฬาในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1zxuYqPAZMrXYP8Tn_STmdEEzf0escdbU?usp=sharing