กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนจานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถานบันการศึกษาทุกระดับ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนจานวิทยาตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562