แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนจานวิทยา