บุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหาร

นายสมพร แข็งพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
โทร: 093-359-2936
FaceBook: Somporn Khangpila


ข้าราชการครู

นางมนัชยา หอมนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายผจญ พลรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรอนง จันทร์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวีรินทร์ ชูทรัพย์ทวีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีรเดช มูลจันทรา
ครูชำนาญการ
นางเจตน์จรัส แสงวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลัดดาวรรณ บุญหวัง
ครูชำนาญการ
นางสาวนฤมล ชื่นประโคน
ครู
นางสาวพาวินี ช่อรักษ์
ครู

นายพุฒิพัตน์ ภาโนชิตทรัพย์
ครู
นายวัชรินทร์ ประชุมวรรณ
ครู
นางรัตติยา จำปา
ครูผู้ช่วย
นายจีรศักดิ์ ผารัตน์
ครูผู้ช่วย
นายนัสบดี อ่อนสา
ครูผู้ช่วย

บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวชญานิศวร์ ฉัตรทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุภาวรรณ โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่ธุระการ
นายอำนวย คำอ่อน
นักการ SP2