หน้าแรก

ครูและบุคคลากรทางการศึกษา

- ข้าราชการครู -


นางมนัชยา หอมนวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายผจญ พลรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนง จันทร์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีรินทร์ ชูทรัพย์ทวีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา มาเมือง
ครูชำนาญการ

นายวีรเดช มูลจันทรา
ครู

นางสุรัตน์ คำนินท์
ครู

นางลัดดาวรรณ บุญหวัง
ครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีบัวระบาล
ครู

นางสาวนฤมล ชื่นประโคน
ครู

นางสาวปัทมาภรณ์ เกตุศรี
ครู

นายพุฒิพัตน์ ภาโนชิตทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นายวัชรินทร์ ประชุมวรรณ
ครูผู้ช่วย

- บุคคลากรทางการศึกษา -


นางสาวชญานิศวร์ ฉัตรทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาวรรณ โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่ธุระการ

นายเลื่อน จุฬารมณ์
นักการภารโรง

นายอำนวย คำอ่อน
นักการภารโรง

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

Nonjanwittaya School


We are here


©2018 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan