เมนู

ครูและบุคคลากรทางการศึกษา

- ข้าราชการครู -


นางมนัชยา หอมนวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายผจญ พลรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนง จันทร์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีรินทร์ ชูทรัพย์ทวีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจตน์จรัส แสงวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา มาเมือง
ครูชำนาญการ

นายวีรเดช มูลจันทรา
ครู

นางสุรัตน์ คำนินท์
ครู

นางลัดดาวรรณ บุญหวัง
ครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีบัวระบาล
ครู

นางสาวนฤมล ชื่นประโคน
ครู

นางสาวปัทมาภรณ์ เกตุศรี
ครู

นายพุฒิพัตน์ ภาโนชิตทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นายวัชรินทร์ ประชุมวรรณ
ครูผู้ช่วย

- บุคคลากรทางการศึกษา -


นางสาวชญานิศวร์ ฉัตรทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุภาวรรณ โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่ธุระการ

นายเลื่อน จุฬารมณ์
นักการSP2

นายอำนวย คำอ่อน
นักการSP2

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลิงค์สำคัญภายนอก


ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

โรงเรียนโนนจานวิทยา

nonjanwittaya@njs.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter


เราอยู่ที่นี่


©2020 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan