เมนู

โครงสร้างการบริหาร

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา -


นายสมพร แข็งพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ


- ฝ่ายวิชาการ -


นางมนัชยา หอมนวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีรินทร์ ชูทรัพย์ทวีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา มาเมือง
ครูชำนาญการ

นางสุรัตน์ คำนินท์
ครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีบัวระบาล
ครู

นางสาวปัทมาภรณ์ เกตุศรี
ครู

นางสาวนฤมล ชื่นประโคน
ครู

- ฝ่ายงบประมาณ -


นางอรอนง จันทร์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา มาเมือง
ครูชำนาญการ

นางลัดดาวรรณ บุญหวัง
ครู

- ฝ่ายบริหารงานบุคคล -


นายสมพร แข็งพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

นายวีรเดช มูลจันทรา
ครู

นางเจตน์จรัส แสงวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป -


นายผจญ พลรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรเดช มูลจันทรา
ครู

นางสุรัตน์ คำนินท์
ครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีบัวระบาล
ครู

นายพุฒิพัตน์ ภาโนชิตทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นายวัชรินทร์ ประชุมวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานิศวร์ ฉัตรทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุภาวรรณ โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่ธุระการ

นายเลื่อน จุฬารมณ์
นักการ SP2

นายอำนวย คำอ่อน
นักการ SP2

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลิงค์สำคัญภายนอก


ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

โรงเรียนโนนจานวิทยา

nonjanwittaya@njs.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter


เราอยู่ที่นี่


©2020 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan