เมนู

กฏหมายการศึกษา


รวมกฏหมายการศึกษา


1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2.พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.25463.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.25605.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ(ฉ.2) พ.ศ.2561

6.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ7.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

8.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-25549.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.256011.คำสั่ง สพฐ ที่ 1499/2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

12.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง
รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.255013.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
สำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559

14.แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.255315.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

16.ประกาศ สพฐ. การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา17.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

18.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.256119.พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลิงค์สำคัญภายนอก


ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

โรงเรียนโนนจานวิทยา

nonjanwittaya@njs.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter


เราอยู่ที่นี่


©2020 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan