เมนู

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545



3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546



5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562



7.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

8.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562



11.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

12.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

โรงเรียนโนนจานวิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลิงค์สำคัญภายนอก


ข้อมูลเพิ่มเติม

48 ม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

093-359-2936

โรงเรียนโนนจานวิทยา

nonjanwittaya@njs.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม Hit Counter


เราอยู่ที่นี่


©2020 โรงเรียนโนนจานวิทยา
Dev By W.Prachoomwan